INFORMACIÓ ABONAMENT-TEMPORADA 2021

PISCINA  MUNICIPAL D’ARGENTONA


Informació als abonats de les normes d’ús i serveis de la piscina Municipal d’Argentona:

L’abonament de la piscina Municipal d’ Argentona depèn d’un conjunt de mesures per tal de fomentar l’ús lúdic de l’espai i garantir la convivència.
Per tal de mantenir aquest objectiu es proposen les següents mesures:

 • L’abonament és un mitjà per facilitar l’entrada a la instal·lació. La piscina està sotmesa a un aforament màxim i, per tant, en cas d’arribar a l’aforament,  es limitarà a tots els usuaris l’accés a les instal·lacions fins que no es pugui garantir la seguretat i l’àmbit lúdic de la instal·lació.

 • La normativa aplicable a l’ús de les piscines públiques no permet que els menors de 14 anys puguin entrar a les instal·lacions sense anar acompanyats d’un major d’edat amb responsabilitat legal sobre el menor.
  Per tal que el servei es compleixi amb totes les garanties, el personal a càrrec de les instal·lacions marcarà el procediment a seguir per l’accés de menors d’edat a la piscina municipal.
  Els menors amb edats compreses entre els  0 i els 14 anys hauran d’accedir a la zona de bany acompanyats d’un major d’edat autoritzat pels tutors legals del menor.
  Els menors amb edats compreses entre els 14 i els 17 anys podran accedir a la zona bany sols, sempre i quan es presenti el corresponent justificant signat per el tutor legal.

 • La instal·lació està pensada per al gaudiment lúdic i familiar de la piscina. Per tal que això es pugui garantir, es demana als abonats o persones que respectin el compliment de la normativa interna.

 • No està permès menjar, ni beure, ni fumar en la zona verda de la instal·lació, ni en cap espai que no sigui habilitat amb tal finalitat.

 • No està permesa l’entrada de neveres, para-sols, pistoles d’aigua ni cap element que pugui suposar una molèstia per a la resta dels banyistes.

 • No és permesa l’entrada de flotadors, xurros o d’altres elements fora d’aquells destinats a garantir la seguretat dels banyistes.

 • El personal a càrrec de la infraestructura serà qui determinarà i vetllarà per tal que es mantingui la seguretat en la instal·lació. En cas d’incompliment d’alguna de les normes, es procedirà a emprendre accions correctores, podent arribar a significar la retirada de l’abonament d’accés a les instal·lacions.