Empresa

Empresa pública municipal de subministrament d’aigua potable

La Societat

La companyia Aigües d’Argentona, SA, Societat Privada Municipal, va ser constituïda el 18 de febrer de 1988 per l’Ajuntament d’Argentona, que és el seu únic accionista, amb l’objectiu de gestionar aquells serveis de competència municipal relacionats amb l’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi d’Argentona.

Compromís de qualitat

Com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible del poble i, entre d’altres, es compromet a:

  • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d’acord amb la normativa vigent. 
  • Resoldre els expedients en un termini raonable. 
  • Fer inspeccions i seguiment de les obres per comprovar que es compleixen les normatives i s’ajusten als projectes aprovats prèviament. 
  • Informar de tots els aspectes necessaris per sol•licitar el subministrament d’aigües. 
  • Atendre les demandes i denúncies de la ciutadania.
Serveis Aigües Argentona

Els nostres serveis

"Aigües d'Argentona S.A. està compromesa amb el desenvolupament sostenible del poble"

Segons s’estableix als seus estatuts, la societat té per objecte la gestió directa d’una sèrie de serveis, entre els que hem de destacar:

El servei públic de subministrament d'aigua potable, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable.

La planificació, projecció, execució, conservació i explotació de les obres i instal•lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.

L'execució d'obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes i els equipaments municipals. Totes les operacions que es refereixen al cicle de l'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudi en aquesta matèria, i la prestació de serveis d'inspecció tècnica, auditoria tècnica i control de qualitat, assaig i anàlisis.

El desenvolupament de tot tipus d'equips i instal·lacions relacionades amb les telecomunicacions i producció d'energia en instal·lacions municipals.

Propers

Ens acostem als vilatans i als nostres usuaris per tal de poder resoldre les seves necessitats.

Digitals

Som presents a les xarxes socials, oferint nous serveis web, per poder arribar a tothom.

Eficients

Ens trobem treballant en nous projectes per millorar la xarxa i generar estalvi d’aigua.

Transparents

Volem donar la màxima informació de les actuacions, reparacions i obres de la companyia .

Sostenibles

Les nostres actuacions han de realitzar-se respectant el medi ambient i amb gestió pròpia dels recursos hídrics.

Compromesos

Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible del poble entre d'altres.