Preguntes Freqüents sobre la Sequera

Tot seguit, s’ofereixen les respostes a les consultes realitzades amb més freqüència pels ciutadans sobre la sequera a Argentona.

Ciutadania

Per què es produeix la sequera? Puc posar la rentadora? Puc rentar el cotxe? Les fonts de la ciutat continuaran funcionant si hi ha sequera? Consulta les preguntes freqüents sobre el consum d’aigua i la sequera a Argentona.
Monthly

$49

/Month
Annual

$485

/Year
Extended

$99

/Month
Tens Qualsevol Pregunta sobre la Sequera?

FAQ's

També es pot sol·licitar a través del formulari de contacte que es troba a la nostra web, al telèfon d’atenció al client 93 797 06 03 o a la nostra oficina.

Molt. És gràcies a la col·laboració ciutadana i a l’esforç de tothom que es poden endarrerir les possibles restriccions. La suma de tots els petits esforços permet aconseguir resultats molt importants.

Amb el que estalviem de mitjana a Catalunya (un 4%) es pot garantir el subministrament per a més de 6 milions d’habitants durant 1 mes.

La qualitat de l’aigua de l’aixeta està garantida en tot moment per les entitats subministradores del servei.

Si sou un particular que utilitza aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable, a la vostra companyia subministradora o el vostre ajuntament. Si sou una empresa o un negoci que utilitza aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable, cal contactar amb el vostre ajuntament, que és qui determina en cada cas o fase de la sequera, les mesures que es posen en marxa a cada municipi. Si sou una activitat amb fonts pròpies podeu consultar l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per lluitar contra els efectes negatius a la natura i ajudar al manteniment dels ecosistemes fluvials es preveuen una sèrie d’ajustos als cabals ambientals ordinaris, amb especial atenció als àmbits protegits. Les determinacions del punt 5.3.11 del Pla especial de sequera i la relació de cabals prevista al seu Annex 6, estan orientades a garantir el bon estat d’aquests ecosistemes, juntament amb el seguiment i control ambientals que s’intensificaran durant la sequera.

L’any 1953, quan va ploure només entre un 50% i un 60% de l’habitual. Les restriccions van començar a mitjans del mes de maig i el subministrament es va tallar al voltant d’un 30% de les hores del dia. Cal tenir present, però, que la xarxa era antiga i no havia crescut al mateix ritme que la demografia.

Adreçar-vos al vostre ajuntament o a la companyia de l’aigua i informar-los de la situació.

Si les embarcacions es netegen amb aigua de mar no se’ls hi apliquen restriccions.
 
Per a qualsevol altre tipus d’aigua diferent a la de mar, la neteja d’embarcacions s’ha de dur a terme en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua.
 
En estat d’alerta, excepcionalitat i preemergència
Fora dels establiments comercials del punt anterior, es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
També es permet la neteja d’embarcacions fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dins aquesta categoria s’inclouen les embarcacions de transport de menjar, transport d’animals (vius i morts, com ara les embarcacions de pesca), embarcacions medicalitzades, així com les embarcacions de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la utilització del mínim d’aigua possible.
 
En estat d’emergència
Cal netejar l’embarcació en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua.
Les restriccions que apliquen a algunes activitats recreatives com el futbol en gespa artificial, el tennis en pista de terra batuda, motocròs, hípica, etc. que, sigui per mantenir les condicions de la pista de joc, sigui per garantir la seguretat dels jugadors o sigui per aquestes dues causes alhora, requereixen mullar la superfície de joc, són:
 
Els usuaris que disposin de captacions pròpies (p ex. pous) han de reduir els seus consums en els percentatges respecte al consum en normalitat següents: en alerta (30%), en excepcionalitat i preemergència (50%) i en emergència (prohibit).
 
Les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’estació depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.
No obstant, les persones titulars d’aquests aprofitaments poden optar per proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua un pla d’estalvi compatible amb la resta de previsions del Pla de sequera.
En el cas de les activitats únicament connectades a la xarxa d’aigua potable, l’ens locals pot establir limitacions específiques.
Els titulars dels serveis d’abastament són els competents en l’aplicació del règim sancionador que afecta les persones usuàries d’aigua de xarxa. Generalment, els titulars dels serveis d’abastament són els municipis, per tant, correspon a l’administració local (ajuntaments) aplicar les sancions que s’escaiguin en funció de les ordenances i reglaments municipals vigents.
 
En el cas dels municipis de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el municipi inicia l’expedient sancionador i és l’AMB qui resol.
 
En alguns casos singulars de xarxes de distribució no rebudes pel municipi (p. ex: algunes urbanitzacions) cal determinar, cas per cas, per tal de verificar qui ostenta la titularitat del servei d’abastament.
Només les piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants de centres educatius són les que es poden omplir tant en els escenaris d’alerta, excepcionalitat i preemergència.
 
En l’escenari d’emergència està prohibit
Les activitats connectades a la xarxa d’abastament a la població, independentment de l’origen de l’aigua que s’utilitzi per a l’activitat, es fixen les limitacions següents, a més d’aquelles que fixi el municipi:
 
En escenari d’alerta
El reg per al manteniment de la gespa s’ha de fer en els horaris de mínima insolació (de 20h a 8h). L’aportació d’humitat a la pista per incrementar la seguretat dels jugadors, s’ha de fer en els moments previs a cada part del partit. S’ha de fer servir el mínim d’aigua indispensable (el conjunt de l’aigua del reg i d’aportar humitat a la pista no pot superar la dotació de 450 m3/ha/mes).
 
En escenari d’excepcionalitat
El reg de la gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport (únicament la superfície on es desenvolupa el joc federat), en què el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local. Hi ha dos excepcions a aquestes restriccions, tot i que cal senyalitzar l’origen de l’aigua indicant clarament que és aigua no potable:
1. Aquesta prohibició en estat d’excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades, ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora (en aquests casos, han de mantenir-se les limitacions establertes en l’estat d’alerta), sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives.
2.S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per abastament domiciliari.
 
En escenari de preemergència
Apliquen les mateixes restriccions que en escenari d’excepcionalitat però es redueix la dotació màxima permesa que passa de 450 m3/ha/mes a 200 m3/ha/mes.
 
En escenari d’emergència
 
En escenari d’Emergència I:
El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica (es pot utlitzar aigua freàtica sempre que es comprovi mitjançant avaluació hidrogelògica que no usposa una reducció de l’aigiua per a l’abastament domiciliari). S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg , sigui amb tancament de dubtes o altres mesures equivalents. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.
 
En escenari d’Emergència II:
El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica (es pot utlitzar aigua freàtica sempre que es comprovi mitjançant avaluació hidrogelògica que no usposa una reducció de l’aigiua per a l’abastament domiciliari). S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg. És obligatori el tancament total de les dutxes de les instal.lacions esportives. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.
 
En escenari d’Emergència III:
Resta prohibit independentment de l’origen de l’aigua el reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg).
És obligatori el tancament total de les dutxes de les instal.lacions esportives.
Escenari d’Alerta
  • Es prohibeix utilitzar mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.
  • Sí que es permet la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
Escenari d’Excepcionalitat i Emergència, Emergència I, II i III
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica (sempre i quan es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari).
  • Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja, amb la mínima aigua indispensable. 

Fer-ne un bon ús, sense patir ni obsessionar-s’hi, és a dir, utilitzant l’aigua amb responsabilitat, sense malgastar-la ni malbaratar-la i aprofitant totes les oportunitats d’estalvi. Penseu que amb uns bons hàbits i amb dispositius estalviadors en aixetes i cisternes, podeu arribar a estalviar fins a un 50% de l’aigua que gasteu a casa.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.

Escenari d’alerta, excepcionalitat i preemergència
A partir de la declaració d’aquests escenaris cal fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb galleda i esponja, en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Escenari d’emergència
La neteja només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació.

 

Us recomanem que us adreceu a l’Ajuntament del vostre municipi per a què us informin de les mesures d’estalvi que existeixen, ja que és aquesta administració la competent en la gestió, distribució i control de l’ús de l’aigua domèstica en l’àmbit del seu municipi. En aquest sentit, cal tenir present que les disposicions municipals poden preveure la intensificació de les limitacions generals abans descrites.