semafors impacte sequera catalunya | Aigues d'Argentona

El semàfor de la sequera

Els cinc colors del semàfor de la sequera, representen els diferents estats o escenaris, un cop declarats, en qualsevol dels divuit àmbits en què s’ha dividit el territori de les conques internes de Catalunya. Aquests, determinen l’estat o escenari de sequera en què es troba cadascun d’aquests divuit àmbits o unitats d’explotació.

Durant la vigència d’aquests estats, s’adopten mesures correctores per a intensificar l’estalvi i l’aprofitament de l’aigua d’una manera més efectiva en tots els usos (urbans, agro-ramaders, industrials i recreatius-esportius i cadascun d’aquests sectors ha de tenir elaborats i actualitzats els seu Plans d’estalvi en situació de sequera). Aquestes mesures s’apliquen progressivament i de manera seqüencial en funció de l’escenari en què es troba cada municipi amb l’objectiu d’allargar les reserves hídriques i retardar al màxim l’entrada a l’escenari d’emergència.

Semàfor Blau – Escenari de Normalitat

MESURES DE PREVENCIÓ

Semàfor verd – Escenari de Pre-alerta (60% de les reserves)

MESURES DE PREVENCIÓ

MESURES DE GESTIÓ

Semàfor groc – Escenari d’alerta (40% de les reserves)

MESURES COMUNES

MESURES ESPECÍFIQUES

MESURES DE GESTIÓ

MESURES D’ESTALVI

Semàfor taronja – Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves)

MESURES COMUNES

MESURES ESPECÍFIQUES

MESURES DE GESTIÓ

MESURES D’ESTALVI