aigua us industrial | Aigues d'Argentona

Plans d’estalvi per als usos industrials i assimilables

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) estableix que aquelles persones que siguin titulars d’aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials, recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius) han de reduir els seus consums en un percentatge establert en el PES, en funció de l’estat de sequera declarat en cada moment.

No obstant, el PES ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA (seguint el model adjunt i indicant el número de referència CC2023000136, que cal presentar via petició genèrica). Un cop rebut aquest pla d’estalvi, l’Agència pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, un cop analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que aquests aprofitaments suposen per als abastaments municipals del seu entorn.